Triển khai giám sát đồng bộ Dự án sử dụng vốn Nhà nước trên cả nước

Triển khai giám sát đồng bộ Dự án sử dụng vốn Nhà nước trên cả nước
Triển khai giám sát đồng bộ Dự án sử dụng vốn Nhà nước trên cả nước
 Triển khai giám sát đồng bộ Dự án sử dụng vốn Nhà nước trên cả nước

Tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước phải cập nhật thông tin về dự án.

 Hệ thống thông tin giám sát và đánh giá đầu tư sử dụng vốn Nhà nước được Chính phủ phê duyệt tại Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang xây dựng chương trình theo chỉ đạo của Chính Phủ và sẽ triển khai hệ thống này trên cả nước bắt đầu từ năm 2015.

Hệ thống sẽ được phân cấp các chức năng theo 3 đối tương sử dụng chính:

Chủ đầu tư, Ban Quản Lý dự án có thể cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án, tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch vốn trung hạn hoặc hằng năm.

Cơ quan quản lý có thể lập các loại báo cáo tổng hợp, giám sát và đánh giá về các dự án đầu tư; Hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm và từng thời kỳ kế hoạch; hỗ trợ tổng hợp, xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm theo phân cấp, trong phạm vi quản lý; hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cộng đồng có thể tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai.

Để sớm triển khai công tác tổ chức, đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống trên toàn quốc trong năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành liên quan chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định.
                                                                                                                   Theo: Cafef.vn


Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *