Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì? Thông tin chi tiết về BCTC

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận rất quan trọng không thể tách rời và không thể thiếu của báo cáo tài chính. Công dụng của nó là giúp phân tích một cách chi tiết các thông số và số liệu đã được nêu ra, trình bày trong bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo về các dòng lưu chuyển tiền tệ cung với các bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong tài chính. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì không? Nếu bạn đang quan tâm về vấn đề này thì bài viết này bạn không nên bỏ qua đâu

Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì? Thông tin chi tiết về BCTC

Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì?

Định nghĩa

Financial statement footnotes là tên tiếng anh của Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh.

Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là một bộ phận hợp thành và vô cùng quan trọng trong Hệ thống báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, công dụng là để giải thích và bổ sung thêm thông tin cần thiết về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính mà các bản báo cáo tài chính khác của doanh nghiệp không thể trình bày và thể hiện rõ cụ thể về chi tiết được.

Thuật ngữ liên quan đến bảng thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh dùng để phản ánh một cách tổng thể nhất các số liệu tài chính quan trọng trong một giai đoạn nhất định và cụ thể của doanh nghiệp.

Theo chế độ tài chính hiện hành của doanh nghiệp, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đi kèm với thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động trong kỳ của doanh nghiệp
 • Bảng báo cáo cách thức lưu chuyển tiền tệ trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

Nội dung

Những nội dung chủ yếu của bảng thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh của doanh nghiệp bao gồm:

Đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động như thế nào

 • Hình thức sở hữu vốn
 • Các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp

Kỳ kế toán và đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Kỳ kế toán trong hoạt động kinh tế doanh nghiệp
 • Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp

Chuẩn mực và các chế độ kế toán được doanh nghiệp áp dụng

 • Chế độ kế toán được doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh
 • Tuyên bố về việc tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt về Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán ở Việt Nam

Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là gì? Thông tin chi tiết về BCTC

Có mấy loại thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thuyết minh gồm có 2 loại:

 • Báo cáo tài chính tổng hợp
 • Báo cáo tài chính hợp nhất

Có những giấy tờ cần thiết nào trong Bộ Báo Cáo Tài Chính

Bộ báo cáo tài chính cần nộp cho các cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo bao gồm các tiêu chí sau:

Các tờ giấy khai quyết toán thuế gồm có

 • giấy tờ quyết toán thuế cho thu nhập kinh doanh của doanh nghiệp.
 • giấy tờ quyết toán thuế cho thu nhập kinh doanh của cá nhân.

Bộ báo cáo tài chính bao gồm

 • Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

Có những nội dung chính nào trong báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính phải đảm bảo cung cấp đầy đủ được những thông tin cụ thể như sau:

 • Tài sản hiện có
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong kinh doanh
 • Doanh thu chính, các thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác của doanh nghiệp
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh như thế nào
 • Tổng hợp thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của doanh nghiệp
 • Các tài sản khác có liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các luồng tiền di chuyển và luân chuyển như thế nào trên các báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin này cần thiết trên, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin chi tiết trong bản ‘’Thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh” nhằm giải trình cụ thể hơn và rõ ràng về các chỉ tiêu, số liệu đã phản ánh trên các bảng báo cáo tài chính tổng hợp của doanh nghiệp. Các chính sách kế toán được áp dụng và dùng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động như:

 • Chế độ kế toán đã áp dụng trong kinh doanh
 • Hình thức kế toán của doanh nghiệp là gì
 • Nguyên tắc ghi nhận các báo cao và số liệu,
 • Phương pháp tính giá cụ thể như thế nào đối với từng loại hàng và hạch toán hàng tồn kho của doanh nghiệp
 • Phương pháp doanh nghiệp đã sử dụng để trích khấu hao tài sản cố định

Những nguyên tắc cần có để lập thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh hợp nhất

 • Những điều chú ý đối với nguyên tắc lập báo cáo tài chính dồn tích: Dựa trên nguyên tắc kế toán dồn tích, doanh nghiệp sẽ tiến hành lập báo cáo tài chính, loại trừ các thông tin liên quan luồng tiền. Theo nguyên tắc, các sự kiện và giao dịch của doanh nghiệp chỉ ghi nhận vào đúng thời điểm phát sinh giao dịch, mà không căn cứ trên thời điểm lúc thực thu hoặc lúc thực chi và sẽ được ghi nhận vào báo cáo tài chính và sổ kế toán của các kỳ liên quan.
 • Những điều cần biết đối với nguyên tắc về lập báo cáo tài chính hợp nhất liên tục Phải dựa trên giả định là doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai một cách bình thường và đang hoạt động liên tục. Trừ những trường hợp bất khả kháng như phải bắt buộc đóng cửa, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể lập lại hoạt động một cách liên tục
 • Nguyên tắc về lập báo cáo tài chính trọng yếu và tập hợp: Từng khoản mục quan trong và thiết yếu cần được trình bày một cách hợp lý và rõ ràng, không tách biệt và riêng lẻ. Mà những khoản mục cùng tính chất và đặc điểm phải được tập hợp lại với nhau.
 • Nguyên tắc về lập báo cáo tài chính nhất quán: Việc thể hiện từng mục như thế nào, trình bày chúng trong bảng báo cáo tài chính ra sao? Thì câu trả lời là phải có sự nhất quán từ niên độ này đến niên độ khác mà phải hợp lý, ngoại trừ bản chất hoạt động kinh doanh làm ăn của doanh nghiệp bị thay đổi hoặc có sự yêu cầu thay đổi trong chuẩn mực trình bày kế toán khác nhau.
 • Nguyên tắc bù trừ: Tài sản đồng thời các khoản nợ phải trả phải được trình bày rõ ràng và riêng biệt. Trong trường hợp nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tượng thì thực hiện bù trừ.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh là một bộ phận không thể thiếu và tách rời khi đọc và phân tích báo cáo tài chính trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Nó không chỉ phục vụ cho việc ra quyết định quản trị kinh doanh của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp đánh giá được hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả trong kỳ vừa qua hay không. Hy vọng với những thông tin về bảng thuyết minh báo cáo tài chính tiếng anh sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo