Báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là báo cáo thể hiện một cách toàn diện và đầy đủ vị thế tài chính tại một thời điểm và kết quả hoạt động kinh doanh cả một thời kỳ của một DN bất kỳ. Vì vậy, vai trò của công tác lập và trình bày báo cáo tài chính luôn được khẳng định. Vậy, báo cáo tài chính hợp nhất là gì, sử dụng cho doanh nghiệp nào?

Xem thêm: Báo cáo tài chính gồm những gì

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì

1. Báo cáo tài chính hợp nhất là gì:

Theo chuẩn mực kế toán số 25: “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con” thì báo cáo tài chính hợp nhất được định nghĩa: là báo cáo tài chính của 1 tập đoàn bao gồm công ty mẹ và một hay nhiều công ty con, báo cáo tài chính này được hợp nhất từ báo cáo tài chính của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn nói trên và được trình bày như báo cáo tài chính của 1 doanh nghiệp.

2. Đối tượng hợp nhất báo cáo tài chính:

Tất cả các doanh nghiệp được gọi là công ty mẹ đều phải lập, hợp nhất và trình bày báo cáo tài chính, ngoại trừ: công ty mẹ đồng thời là công ty con của 1 công ty mẹ khác do trong trường hợp này thì công ty mẹ (là trụ sở chính) đã lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất rồi.

3. Chú ý:

Nguyên tắc chung khi lập báo cáo tài chính hợp nhất:

– Nếu các đơn vị trong tập đoàn có ngày kết thúc kỳ kế toán khác nhau thì kế toán phải tiến hành điều chỉnh sao cho những giao dịch quan trọng phải xảy ra trong khoảng giữa ngày lập các báo cáo tài chính được sử dụng để hợp nhất và ngày lập báo cáo tài chính của công ty mẹ.

– Một công ty con được gạt ra khi hợp nhất báo cáo tài chính nếu quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ mang tính tạm thời; với lý do công ty con này chỉ được mua, nắm giữ và bán lại trong tương lai gần.

4. Một số khái niệm:

– Tập đoàn: là tổng thể bao gồm công ty mẹ và một hay nhiều các công ty con.

– Công ty mẹ: là công ty có trên 50% vốn của công ty con.

– Công ty con: là công ty chịu sự kiểm soát của công ty khác có vốn đầu tư trên 50% (gọi là công ty mẹ).

– Quyền kiểm soát: là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của DN; nhằm thu được các lợi ích kinh tế từ các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đó.

Trên đây, cic32.com.vn đã giới thiệu tổng quan về báo cáo tài chính hợp nhất là gì; và một số lưu ý khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo