Solvency ratios ( Hệ số thanh toán nợ / tỷ suất khả năng hoàn trả) (Solvency ratios)
Những sự đánh giá của toán học về các thành phần khác nhau về báo cáo tài chính của một doanh nghiệp cụ thể để xác định khả năng thanh toán của công ty đó. Thông thường Hệ số thanh toán nợ bao gồm (1) nợ ngắn hạn tỷ lệ với hàng tồn kho, (2) Nợ ngắn hạn tỷ lệ với giá trị vốn ròng, (3) Tỷ lệ khả năng thanh toán, (4) Tài sản cố định tỷ lệ với giá trị vốn ròng, (5) Hệ số khả năng thanh toán nhanh, và (6) Tổng nợ tỷ lệ với giá trị vốn ròng.

Hệ số thanh toán nợ là một trong nhiều hệ số được sử dụng để đo lường khả năng của một công ty để đáp ứng những khoản nợ trong dài hạn. Hệ số thanh toán nợ đo lường tổng số thu nhập sau thuế của công ty, bao gồm cả các chi phí phi tiền mặt được giảm trừ, so với tổng nợ phải trả của công ty. Nó cung cấp một sự đo lường về việc làm thế nào để các công ty có thể tiếp tục đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ của mình.

Công thức tính của hệ số thanh toán nợ:

ScreenHunter_01 Feb. 25 11.15.jpg

Một hệ số thanh toán nợ chấp nhận được sẽ là khác nhau cho các ngành kinh doanh khác nhau, nhưng như quy luật ngón tay cái chung, một hệ số thanh toán nợ lớn hơn 20% được coi là tài chính lành mạnh. Nói chung, hệ số thanh toán nợ của một công ty càng thấp thì công ty đó càng có khả năng kiểm soát về nợ phải trả của mình.

www.SAGA.vn

 
 

Các tin khác