Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27-12-2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Xem chi tiết tại đây


Các tin khác