Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011
Về việc sửa đổi bổ sung "Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương bàn hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương.
Xem chi tiết tại đây
Các tin khác