Tin tức Cộng đồng C32
Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 26/04/2017, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức cuộc  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Tham dự cuộc họp có 48 cổ đông  trực tiếp và đại diện theo ủy quyền tham dự, chiếm tỷ lệ 53,48%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự.